ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EKB COSTA BLANCA CYCLING

(handelsnaam van EKB Beheer- en Handelsmaatschappij B.V., gevestigd te Dordrecht)

Artikel 1: Definities

in deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

1.1. Wielersport: alle sportieve of recreatieve activiteiten met een fiets, met of zonder begeleiding, dan wel met voorafgaande

instructie, waarbij lichamelijke inspanning is vereist. Deelname kan zowel individueel of als groepslid.

1.2. Arrangement: door EKB georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten,

alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit onder andere de verhuur of

verkoop van fietsen en materiaal, het verzorgen van vervoer van en naar de luchthaven, het aanbieden van

(verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van

activiteiten.

1.3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van de activiteiten. Hieronder wordt

onder andere verstaan verhuur en verkoop van fietsen en bijbehorend materiaal, het verzorgen van vervoer van en naar de

luchthaven, het aanbieden van (verblijfs)accommodatie(s), het geven van instructies en het (laten) begeleiden van (delen van)

een programma van activiteiten.

1.4. Activiteit: door EKB bedrijfsmatig georganiseerde dan wel aangeboden sportactiviteit, dienst of combinatie van

sportactiviteiten en diensten.

1.5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door één of meer vertegenwoordigers van EKB worden begeleid.

1.6. EKB: de ondernemer die bedrijfsmatig, activiteiten, diensten en of materialen aanbiedt. Hieronder wordt ook verstaan een

vertegenwoordiger van EKB ofwel degene die in naam van EKB optreedt.

1.7. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement, activiteit of dienst.

1.8. Overeenkomst: overeenkomst tussen EKB en de deelnemer met betrekking tot een arrangement, activiteit of dienst.

1.9. Kleine gebreken: hieronder wordt onder andere verstaan lekke banden, spaak- en kabelbreuk (materiaal en uurloon). Een

fietscomputer hoort hier niet bij.

1.10. Overeengekomen prijs: de vergoeding in euro’s die de deelnemer betaald aan EKB voor een arrangement, activiteit of

dienst.

1.11. Informatie: alle schriftelijke en of elektronische gegevens (website en e-mail) van en voor EKB ten aanzien van

aangeboden arrangementen, activiteiten en diensten.

1.12. Annulering: beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk of via e-mail, door de deelnemer, vóór aanvang van het

arrangement.

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens EKB gedaan,

tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.

2.2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De deelnemer aanvaardt de

toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met EKB of het feitelijk deelnemen aan een

activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

2.3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de deelnemer prevaleren de voorwaarden van

EKB. Dit laat onverlet dat de deelnemer en EKB individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de

deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.

2.4. EKB is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de deelnemer

deze heeft geaccepteerd.

Artikel 3. Prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van EKB, extra kosten ontstaan

als gevolg van een wijziging van lasten en of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer betrekking hebben, kunnen

deze aan de deelnemer worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 4. Betaling

4.1. De deelnemer dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de op de offerte en of factuur

vastgestelde betalingscondities door EKB, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

4.2. Indien de deelnemer, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van

twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft EKB het recht de overeenkomst met

onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van EKB op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4.3. Indien EKB op de dag van aanvang van de activiteit niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is EKB

gerechtigd de deelnemer de deelname te ontzeggen, onverminderd het recht van EKB op volledige betaling van de

overeengekomen prijs.

4.4. De door EKB in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de

deelnemer. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde

rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

4.5. Het recht van de deelnemer om zijn vorderingen op EKB te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij EKB in staat van

faillissement geraakt.

4.6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden

b. de deelnemer failliet is, of in surseance van betaling is

c. de deelnemer of diens bedrijf wordt ontbonden

d. de deelnemer als natuurlijk persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 5. Voortijdig vertrek

Bij voortijdig vertrek door de deelnemer, ongeacht welke reden, is de volledige prijs voor de overeengekomen activiteiten

verschuldigd. EKB verleent geen restitutie over een deel of het geheel van de boeking.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. De wettelijke aansprakelijkheid van EKB voor andere dan letsel- en overlijdensschade is gemaximeerd tot € 1.000.000,-

per gebeurtenis.

6.2. EKB is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of andere vorm van schade tenzij dit het gevolg is van een

tekortkoming die aan EKB is toe te rekenen.

6.3. EKB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

6.4. EKB is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de

deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend.

6.5. EKB verplicht zich om na melding van overlast, bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag, dat wordt veroorzaakt door andere

deelnemers passende maatregelen te nemen.

6.6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie verkeert om de verschillende

activiteiten te beoefenen.

6.7. De deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de geldende verkeersregels en is hierbij zelf aansprakelijk voor

verkeersovertredingen en daaruit voortvloeiende boetes.

Artikel 7. Wet- en regelgeving

7.1. EKB zorgt er te allen tijde voor dat de activiteiten aan milieu- en veiligheidseisen voldoen die van overheidswege aan de

activiteit worden gesteld.

7.2. De deelnemer is ten allen tijde verplicht de verkeersveiligheidsvoorschriften strikt na te leven.

7.3. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst

8.1. EKB heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige

omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke

onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc.

8.2. EKB is verplicht de deelnemer onverwijld, mondeling, schriftelijk of via mail, en met opgaaf van reden van de opzegging

op de hoogte te stellen.

8.3. EKB heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de conditie van de deelnemer, naar

oordeel van EKB, onvoldoende is voor (verdere) deelname aan de activiteiten.

8.4. EKB heeft het recht op annuleren van een overeengekomen activiteit of programma bij onvoldoende deelname.

Artikel 9. Risico overgang huurfiets

Elke deelnemer ontvangt persoonlijk van EKB een gehuurde fiets. Deze fiets wordt op maat afgesteld door EKB. Direct na

overdracht van de fiets wordt de deelnemer geacht de fiets te controleren op gebreken en of de fiets juist is afgesteld. Zodra

de deelnemer hiermee akkoord is gaat het risico van het gebruik van de fiets over op de deelnemer iedere deelnemer tekent

hiervoor een huurovereenkomst.

Artikel 10. Gebruik huurfiets

10.1. De deelnemer wordt geacht zorgvuldig met een fiets om te gaan en deze nimmer onbeheerd ergens te laten staan.

10.2. Kleine gebreken en reparaties als gevolg van slijtage worden door EKB hersteld. Hiervoor worden geen kosten in

rekening gebracht.

10.3. Reparatie van fietsen of onderdelen hiervan ontstaan door roekeloos of gevaarlijk rijgedrag van de deelnemer zelf zijn

voor rekening van de deelnemer.

10.4. Verlies van een fietscomputer is altijd voor rekening van de deelnemer.

10.5. De huurfietsen dienen ten alle tijden binnenshuis en op slot gestald te worden.

10.6. Bij niet fietsen dient ten alle tijden de fiets op slot te staan.

Artikel 11. Eigen fiets

11.1. Een fiets eigendom van een deelnemer en overig materiaal mag, na overleg, worden gestald in de stallingsruimte van

EKB.

11.2. EKB is niet aansprakelijk voor diefstal, vandalisme en of beschadiging van of aan deze fietsen.

11.3. Deze fietsen en het materiaal zijn uitgesloten van de verzekering van EKB.

Deelnemers met een eigen fiets moeten zelf een verzekering afsluiten.

Artikel 12. Documenten

12.1. De deelnemer beschikt over alle documenten welke in Spanje verplicht zijn zoals een geldig paspoort dan wel

identiteitskaart, eventuele visa, bewijzen van inenting enz. Indien de deelnemer wegens het gemis van een benodigd

document niet aan (een deel) van de activiteit kan deelnemen is EKB hiervoor niet aansprakelijk.

12.2. EKB houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteiten zijn gemaakt te gebruiken

voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet vooraf worden ingediend.

12.3. Alcohol- en of drugs- gebruik voorafgaand en tijdens de activiteiten is verboden.

Artikel 13. Tussentijdse beëindiging door de ondernemer

13.1. EKB kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de deelnemer de verplichtingen uit de

overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet

behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van EKB niet kan worden

gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.

13.2. EKB kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de

overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan EKB en/of

mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze

omgaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft. Alle hieruit

voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

13.4. Indien EKB tussentijdse opzegging wenst, moet men dit de deelnemer persoonlijk laten weten. De deelnemer blijft in

beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 14. Klachten

14.1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig

mogelijk te melden zodat EKB een passende oplossing kan treffen.

14.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop

van het verblijf, via e-mail kenbaar maken aan EKB.

Relevante verzekeringen

Aansprakelijkheidsverzekering

Bijna iedereen in Nederland heeft een AVP, Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Deze verzekering verleent

dekking voor schade aan derden veroorzaakt door een van de verzekerden op een racefiets in Europa. Indien er geen

verzekering is of het verzekerd bedrag is niet toereikend dan kan een beroep worden gedaan op een mogelijke secundaire

verzekering zoals bijvoorbeeld via een verzekering op basis van een licentie.

Ziektekostenverzekering

De kosten van medische zorg als gevolg van een valpartij op of met de fiets in Europa worden vergoed. Wel geldt per

verzekeringsjaar een vast en wettelijk verplicht eigen risico. Het is mogelijk dat deelname aan wedstrijden is uitgesloten van

deze verzekering. Het dekkingsgebied kan zich beperken tot Europa.

Reisverzekering

Deze verzekering is opgebouwd uit een aantal rubrieken. De bagage, medische kosten en repatriëring behoren tot de

belangrijksten. Er zijn een paar belangrijke onderwerpen om duidelijkheid over te hebben. Behoort een fiets volgens

betreffende verzekeraar tot een sportuitrusting en of bagage en tot welk bedrag wordt dekking verleend. Is deelname aan

wedstrijden toegestaan? Welk eigen risico is van toepassing en wat is het afschrijvingspercentage voor een fiets.

Annuleringsverzekering

Indien voortijdig de reis of vakantie wordt beëindigd verleent de annuleringsverzekering dekking voor een aantal omschreven

schadeoorzaken. Dit verschilt per verzekeraar.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. De ongevallenverzekering

maakt onderdeel uit van het verzekeringspakket van sportfederatie zoals de KNWU of NFTU. Het is zinvol in de voorwaarden

na te kijken waarvoor men is verzekerd.

Rechtsbijstand

Deze verzekering geeft een vergoeding voor de juridische kosten in geval van een procedure. Zoals men dat zegt, men voert

het verweer. Of de verzekeraar probeert de schade te verhalen op de werkelijke dader. Dit is een belangrijke verzekering

omdat de kosten van juridische ondersteuning erg snel oplopen.

Racefietsverzekering

Deze verzekering is specifiek voor racefietsen of mountainbikes. De ANWB heeft een dergelijke verzekering. Deelname aan

wedstrijden en de training hiervoor is uitgesloten van deze verzekering. Een wielrenner die wedstrijden rijdt heeft weinig profijt

van een dergelijke verzekering.

Wielersportfederaties

Leden van een wielerfederatie zijn vaak, via een licentie of ledenpas, collectief verzekerd. Per sportfederatie kan de

verzekering afwijken in dekking, verzekerde bedragen, dekkingsgebied, eigen risico en activiteiten. Om dubbele

verzekeringen, of erger geen verzekering, te voorkomen is het zinvol bij de sportfederatie waarvan men lid is informatie op te

vragen en te beoordelen.

EKB COSTA BLANCA CYCLING veiligheidsafspraken:

Noodzakelijk voor eigen veiligheid en die van anderen.

1. Draag altijd een fietshelm.

2. Check voor ieder vertrek uw fiets.

3. Gebruik wielerhandschoentjes.

4. Houdt je strikt aan de verkeersregels.

5. Matig je snelheid in de bebouwde kom.

6. Rijd achter elkaar op een gevaarlijke weg.

7. Respecteer medeweggebruikers.

8. Volg instructies op van de medewerkers van EKB.

Wij wensen u fijn en veilig fietsplezier!